Din indkøbskurv er tom

Salgs og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser
 
Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ENKE ELEKTRONIK APS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående
eller afvigende bestemmelser i den af køber afgivne ordre eller accept.
 
1. Tilbud, ordre og accept
Købers ordrer og bestillinger er kun bindende for ENKE ELEKTRONIK APS, når køber
har modtaget skriftlig ordrebekræftelse. Alle tilbud er fritblivende,
medmindre andet er angivet. Tilbud fra ENKE ELEKTRONIK APS, der udtrykkeligt er
bindende for ENKE ELEKTRONIK APS, bortfalder, såfremt overensstemmende accept
fra køber ikke er ENKE ELEKTRONIK APS i hænde inden 4 uger fra tilbuddets dato.
 
2. ENKE ELEKTRONIK APSs ydelse
ENKE ELEKTRONIK APSs ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede
dele og varer, og ENKE ELEKTRONIK APS forpligter sig til på de i nærværende vilkår
stipulerede betingelser samt eventuelt specielt aftalte vilkår at levere
materiel af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer og forarbejdning.
Alle tegninger, skitser, tekniske specifikationer m.v. forbliver
ENKE ELEKTRONIK APSs ejendom og må kun efter skriftlig aftale med Enke Elektronik ApS
kopieres, genfremstilles, efterlignes eller overlades til tredjemand.
Oplysninger i produktinformation og prislister - skriftlige eller elektroniske
- er kun bindende i det omfang ordrebekræftelsen udtrykkeligt
henviser til dem.
 
3. Levering
Levering anses at have fundet sted ved varens overgivelse til køber
eller overgivelse til fremmed fragtfører, medmindre andet er anført i
ordrebekræftelsen.
Forsikring af købers risiko vedrørende transport tegnes kun af ENKE ELEKTRONIK APS,
såfremt dette er skriftligt aftalt.
 
4. Pris
Prisen gælder ab fabrik eller lager og er ekskl. moms og andre afgifter.
Der tages forbehold for ændringer af tilbudspriser såvel før som
efter accept under hensyn til ændringer af materialepriser, priser fra
underleverandører, ændringer i offentlige afgifter, kursændringer,
lønændringer og andet.
På varer indeholdende kobber er priser baseret på foregående måneds kobber-
gennemsnit i henhold til DEL kobbernotering som findes her:
http://www.kabelverband.org/delnotizen/Metallnotierungen%202012.htm
Ændres leverancens art eller forøges ENKE ELEKTRONIK APSs
omkostninger på anden måde, som følge af forhold hos køber,
tages der forbehold for regulering af den stipulerede pris. Leveringer,
som ikke er omfattet af afgivne bindende tilbud, sker til prisen på
leveringsdagen.
 
5. Betalingsbetingelser
Såfremt intet andet er aftalt, skal betaling ske kontant. Er der indgået
anden aftale om betaling, og sker betaling ikke til forfaldstid, har
ENKE ELEKTRONIK APS krav på forrentning af det skyldige beløb fra forfaldsdagen
iht. renteloven samt krav på betaling af rykkergebyrer.
 
6. Leveringstid
Såfremt intet andet er aftalt, finder levering sted snarest muligt. I
tilfælde, hvor leveringsuge er aftalt, er levering på den sidste dag i
den stipulerede leveringsuge i enhver henseende at anse for rettidig
levering.
ENKE ELEKTRONIK APS kan kræve udskydelse af leveringstiden i følgende tilfælde:
a. Ved forandringer af ordren, som kræves af køber.
b. Ved forsinkelse af leverancer eller arbejdsydelser, som køberen
selv udfører eller lader udføre.
c. I tilfælde af force majeure, jfr. nærværende leveringsbetingelser
punkt 13.
d. I tilfælde af, at arbejdet med leverancen må standses eller bliver
forsinket ved offentligt pålæg.
I de ovennævnte punkter a, b og d forbeholder ENKE ELEKTRONIK APS sig tillige
ret til regulering af den aftalte pris i overensstemmelse med de hos
ENKE ELEKTRONIK APS i denne anledning opståede omkostninger.
 
7. Forsinkelse
Forsinkes leverancen væsentligt, og er ENKE ELEKTRONIK APS ikke berettiget til udskydelse
af leveringstidspunktet, jfr. punkt 6, er køber ved skriftlig
meddelelse til ENKE ELEKTRONIK APS berettiget til at hæve aftalen, såfremt forsinkelsen
medfører væsentlige ulemper for køber. Gælder forsinkelsen kun
en del af det solgte, kan køber alene hæve købet, for så vidt angår
den pågældende del af materiellet. Gælder forsinkelsen materiel der
er tilvirket efter købers anvisninger eller specifikationer, eller er materiellet
af en beskaffenhed, der normalt ikke lagerføres af ENKE ELEKTRONIK APS, kan
aftalen alene hæves, hvis forsinkelsen medfører, at købers formål med
købet ikke uden væsentlig ulempe for køber kan opfyldes.
ENKE ELEKTRONIK APS påtager sig ikke noget ansvar for forsinkelse eller
følger heraf, ligesom der ikke tilkommer køber andre misligholdelsesbeføjelser.
 
8. Fordringshavermora
Undlader køber, efter leveringstidspunktet er indtruffet, at afhente
materiellet eller give ordre til forsendelse, er ENKE ELEKTRONIK APS berettiget til at
oplagre og forsikre ydelsen for købers regning. Undlader køberen
trods skriftlig opfordring at afhente materiellet, er ENKE ELEKTRONIK APS - også i
tilfælde, hvor materiellet er fremstillet specielt efter købers anvisning
eller specifikation - berettiget til at sælge dette bedst muligt for købers
regning.
 
9. Mangler
ENKE ELEKTRONIK APSs ansvar omfatter kun mangler, som af køberen er gjort gældende
overfor Enke Elektronik ApS senest 2 år efter overgivelsen af varen.
 
Inden for den ovennævnte periode har ENKE ELEKTRONIK APS ret og pligt til at
afhjælpe eventuelle mangler ved det leverede ved reparation eller
omlevering efter ENKE ELEKTRONIK APSs valg. Alle andre omkostninger, der er forbundet
med en opstået mangel, herunder transport, ventepenge,
diæter, logi samt omkostninger ved blotlæggelse eller tilgængeliggørelse
af defekte dele, er ENKE ELEKTRONIK APS uvedkommende.
ENKE ELEKTRONIK APSs forpligtelse til afhjælpning af mangler er betinget af, at køber
godtgør, at det leverede materiel er mangelfuldt, og herunder
dokumenterer, at materiellet er opbevaret, installeret, anvendt og
vedligeholdt korrekt.
Så længe ENKE ELEKTRONIK APS opfylder sin afhjælpningspligt, kan køber ikke
gøre brug af andre misligholdelsesbeføjelser, herunder hæve købet,
kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning eller tilbageholde købesummen
helt eller delvis.
 
ENKE ELEKTRONIK APS er kun ansvarlig for, at det leverede er tilstrækkeligt og/eller
passende til løsning af købers opgaver i kapacitetsmæssig og
anden henseende i det omfang, det er ENKE ELEKTRONIK APS, der har foretaget
dimensioneringer m.v., og i det omfang køber dokumenterer, at de
af køber til grund herfor givne oplysninger vedrørende købers krav er
korrekte og fyldestgørende.
ENKE ELEKTRONIK APS påtager sig under ingen omstændigheder ansvar for rådgivning,
dimensionering og anden projektering foretaget af tredjemand.
ENKE ELEKTRONIK APS påtager sig kun ansvar for meddelte oplysninger om dimensionering,
materialevalg m.v., herunder også projektering eller bidrag
hertil, i det omfang der kan opnås dækning hos ENKE ELEKTRONIK APSs professionelle
ansvarsforsikring. Oplysninger om den til enhver tid gældende
ansvarsforsikring kan rekvireres hos Enke Elektronik ApS.
 
10. Produktansvar
ENKE ELEKTRONIK APSs produktansvar kan aldrig overstige beløbet indeholdt ENKE ELEKTRONIK APSs
professionelle ansvarsforsikring inkl. renter og omkostninger
pr. skade.
Køber skal holde ENKE ELEKTRONIK APS skadesløs i den udstrækning, ENKE ELEKTRONIK APS pålægges
ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab,
som ENKE ELEKTRONIK APS efter dette punkts tredje afsnit ikke er ansvarlig for over
for køberen.
ENKE ELEKTRONIK APS er ikke ansvarlig for skade efter reglerne om produktansvar
medmindre køber dokumenterer, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse
af Enke Elektronik ApS.
I intet tilfælde er ENKE ELEKTRONIK APS ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller
øvrige indirekte tab.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar
i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette
den anden herom.
ENKE ELEKTRONIK APS og køber er gensidigt forpligtede til at lade sig sagsøge ved
den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er
rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås
forårsaget af materiellet. Det indbyrdes forhold mellem køber og
ENKE ELEKTRONIK APS skal dog altid afgøres ved voldgift i henholdt til punkt 15.
 
11. Ansvarsbegrænsning
I intet tilfælde er ENKE ELEKTRONIK APS ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller
øvrige indirekte tab, herunder omkostninger til demontering eller
udskiftning af den mangelfulde vare.
ENKE ELEKTRONIK APS er i alle tilfælde alene forpligtet til at foretage omlevering eller
reparation af den mangelfulde ydelse.
For så vidt angår beregninger m.v. udført af ENKE ELEKTRONIK APS er ENKE ELEKTRONIK APS, som
nævnt i punkt 9, alene ansvarlig i det omfang, der kan opnås dækning
via ENKE ELEKTRONIK APSs professionelle ansvarsforsikring.
 
12. Reklamations- & undersøgelsespligt
Det påhviler køber senest ved modtagelsen at foretage en grundig
undersøgelse af, om materiellet er kontraktmæssigt. Køber er forpligtet
til omgående skriftligt at reklamere over mangler, der måtte
konstateres ved en sådan undersøgelse, og køber kan ikke senere
påberåbe sig mangler, der kunne konstateres ved en sådan undersøgelse.
Køber kan heller ikke påberåbe sig mangler, hvis køber
undlader at reklamere omgående over senere konstaterede mangler,
som køber ikke har konstateret eller burde have konstateret ved
leveringen. Køber er forpligtet til at dække ENKE ELEKTRONIK APSs omkostninger
ved reklamationer i det omfang reklamationen er ubegrundet, eller
der i øvrigt er tale om mangler, som ENKE ELEKTRONIK APS ikke hæfter for.
 
13. Force majeure
ENKE ELEKTRONIK APS er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftalen,
som skyldes force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder,
regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde,
strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende eller
mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft,
brændsel, drivkraft eller nogen anden årsag, som ligger uden
for ENKE ELEKTRONIK APSs kontrol, og som kan forsinke eller hindre fabrikation og
levering af det solgte.
Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en
eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes levering i
et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter
omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene.
Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende
for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville
vare længere end 8 uger, skal såvel ENKE ELEKTRONIK APS som køber være berettiget
til at annullere aftalen, uden at dette skal anses for misligholdelse.
 
14. Lovvalg & værneting
Enhver tvistighed mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed,
afgøres ved anvendelse af dansk ret, og ved enten voldgift eller
de almindelige domstole efter ENKE ELEKTRONIK APSs valg.
I tilfælde, hvor ENKE ELEKTRONIK APS vælger, at en tvist skal løses ved voldgift, skal
voldgiftsretten sammensættes af tre medlemmer, der alle udpeges
af Præsidenten for Vestre Landsret.
Et af disse medlemmer - formanden - skal opfylde betingelserne
for at være dommer, hvorimod de to øvrige medlemmer skal være
fagligt kvalificerede vedrørende tvistens genstand.
 
Generelt
Returnering af lagerførte varer kan kun finde sted, når disse er indkøbt
hos ENKE ELEKTRONIK APS, er i ubeskadiget stand og i original ubrudt emballage.
Varen skal på returneringstidspunktet være oprettet på vort lager og må
ikke være i en mængde, der er unormalt stor i forhold til vores salg.
.
Alle fragtudgifter i forbindelse med returnering af varer påhviler kunden.
Returordrer til en værdi af under kr. 200,- krediteres ikke.
Returnering af varer mere end 90 dage fra leveringsdatoen kan kun ske
efter skriftlig aftale med ENKE ELEKTRONIK APS.
 
Ikke lagerførte special- og skaffevarer kan normalt ikke returneres. Såfremt
en ikke lagerført special- eller skaffevare alligevel ønskes returneret,
kan dette kun ske ifølge forudgående skriftlig aftale med ENKE ELEKTRONIK APS og med
forbehold for accept fra leverandøren.
Kreditering vil først ske, efter at leverandøren har krediteret ENKE ELEKTRONIK APS.
Eventuelle returneringsfradrag fra vor leverandør modregnes ved kreditering.
Varer, der ikke er indkøbt hos ENKE ELEKTRONIK APS, kan naturligvis ikke returneres til
ENKE ELEKTRONIK APS.
 
Kabler, leveret i afmålte længder, tages ikke retur.
Ukurante varer
Varer, der er beskadigede, i brudt emballage eller på anden vis ukurante,
kan ikke returneres.
 
Værdi-emballager som eksempelvis kabeltromler m.v., der er leveret af
ENKE ELEKTRONIK APS, kan kun returneres, når disse er i ubeskadiget stand, dog debiteres/
krediteres alle kabeltromler under 2 m i diameter ikke. Tromler
på 2 m i diameter og derover krediteres med det fakturerede beløb ved
returnering senest 12 mdr. fra leveringsdato.
 
 

TOP 2 produktliste